Αντικείμενο έργου

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε)   στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ 5003077, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Α.Π.: 5998/799/Α3 (ΑΔΑ: ΨΟΖΜ465ΧΙ8-Λ4Τ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 881/Β3/209 /14-02-2020  (ΑΔΑ: 6Γ4Υ46ΜΤΛΡ-ΠΦΘ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  και την Ελλάδα.

Στόχοι έργου

Το έργο απευθύνεται σε 1250 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν σε εξειδικευμένες ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η εκπαίδευση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Μεθοδολογία Επιλογής:

Κριτήρια Επιλογής – Σύστημα Μοριοδότησης

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης που περιγράφεται  παρακάτω.

Η χρήση του παρόντος συστήματος μοριοδότησης διασφαλίζει την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό για την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί στους στόχους της προτεινόμενης πράξης.

Η διαδικασία της βαθμολόγησης και ταξινόμησης των υποψηφίων πραγματοποιείται από την ομάδα έργου της πράξης. Το παρόν σύστημα μοριοδότησης – επιλογής έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των κανόνων της Πρόσκλησης.

Με βάση αυτό το σύστημα θα επιδιωχθεί να διαπιστωθεί η πληρότητα των βασικών κριτηρίων (on/off) επιλογής, καθώς και η κάλυψη των υπόλοιπων κριτηρίων επιλογής όπως αυτά έχουν τεθεί και σε ποιο βαθμό καλύπτονται.

Συγκεκριμένα το παρόν σύστημα μοριοδότησης – επιλογής περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια επιλογής ωφελουμένων:

 

Τυπικά Κριτήρια Αποκλεισμού - Επιλεξιμότητας (on / off)

Ως τυπικά κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται.

Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

  1. Είναι εργαζόμενος αποκλειστικά στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καινα απασχολείται:
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση), ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν και οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Αποκλείονται όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής ή/και άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια επιλογής τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της βαθμολογίας των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

1η Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση του ενδιαφερόμενου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Α: Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Β: Εκπαιδευτικό Επίπεδο

2η Ομάδα κριτηρίων: Συνάφεια υφιστάμενων γνώσεων με το αντικείμενο κατάρτισης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2Α: Συναφείς τίτλοι σπουδών (με το αντικείμενο κατάρτισης)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2Β: Επαγγελματική κατάρτιση (συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2Γ: Άτυπη μάθηση (συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης)

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται η τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης των. Η επιτροπή για την διαμόρφωση της βαθμολογίας θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του (και τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά του).

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1η Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση

30

Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Μέχρι 5 έτη
(έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

5

Πάνω από 5 έτη
(από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω)

10

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

(Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

5

Μετα-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

7

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

10

Μεταπτυχιακός Τίτλος

12

Διδακτορικός Τίτλος

15

Γνώση ξένης γλώσσας

(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)

Γνώση ξένης γλώσσας - Επίπεδο Β2

5

2η Ομάδα κριτηρίων: Συνάφεια υφιστάμενων γνώσεων με αντικείμενο κατάρτισης

30

Συναφείς τίτλοι σπουδών

(Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)

Τίτλος σπουδών σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης

15

Επαγγελματική κατάρτιση

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Βεβαίωση παρακολούθησης τουλάχιστον ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο κατάρτισης

10

Άτυπη μάθηση

(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)

Βεβαίωση παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ταχύρρυθμων σεμιναρίων συναφών με το αντικείμενο κατάρτισης

5

Συνολική Βαθμολογία

(1η Ομάδα κριτηρίων) + (2η Ομάδα κριτηρίων)

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 60 μόρια.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

Το σύστημα μοριοδότησης όπως έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί περιλαμβάνει την συμπλήρωση υποχρεωτικά ως προς όλα της τα πεδία, την ηλεκτρονική αίτηση και την αποδοχή των όρων που αναγράφονται σε αυτή για προσκόμιση των δικαιολογητικών (η λίστα των οποίων αναγράφεται) όταν ζητηθούν, καθώς και ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που συμπληρώνει ο υποψήφιος είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης). Τα επιμέρους στοιχεία της αίτησης συμμετοχής διασφαλίζουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την πρώτη κατανομή των υποψηφίων ανά περιφέρεια. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  • Προσωπικά Στοιχεία, από τα οποία διαφαίνονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψήφιου, δημογραφικά στοιχεία του όπως το φύλο, η ηλικία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ειδικά στην διεύθυνση του υποψήφιου ζητείται η συμπλήρωση μέχρι και σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε να είναι εύκολη η πρώτη ταξινόμηση των αιτήσεων.
  • Ψηφιακή ανάρτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, στις ανάλογες θέσεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαχειριστή.
  • Επιπρόσθετα, στην αίτηση συμμετοχής ζητείται από τους υποψήφιους να βάλουν με σειρά προτεραιότητας τα αντικείμενα κατάρτισης που τους ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων.

Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί). 

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης  ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 400,00 €.

Σημείωση:      Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης  θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΑΙ

ΟΧΙ