Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την υποβολή της αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα 024.osetee.gr μέχρι και την ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφαοποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  1. Α.Φ.Μ. ,
  2. Α.Μ.Κ.Α
  3. Αριθμός ΜητρώουΑσφαλισμένου του υποψήφιου.
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου,τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού ή διδακτορικου τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
 5. Αντίγραφου πτυχίου Γνώσης Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο τουλάχιστον Β2
 6. Αντίγραφο Βεβαίωσης παρακολούθησης για Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
 7. Αντίγραφα Βεβαιώσεων από δύο (2) Ταχύρρυθμα Σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο του έργου
 8. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ κ.λπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.

  Για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή, λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλεται η βεβαίωση αναστολής της  επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή η εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.

  Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

  Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

   από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,

  1. από Βεβαίωση Εποχικότητας της επιχείρησης,
  2. από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 9. Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr, στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους/Βεβαίωση για ΑΣΕΠ και επιλέγοντας:Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET & ΑΜΚΑ.
 10. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος - Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε) στην οποία να δηλώνει ότι:
 1. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω  email κ.ά.).

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται κατά την έναρξη της κατάρτισης:

Τα κάτωθι δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψήφιους ωφελούμενους με την έναρξη της κατάρτισης:

 • Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης[1].
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας της κατάρτισης.
 • Διευκρινίζεται ότι για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονταισε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται:
 • Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον Εργοδότη ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη

  Και

 • βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου (1η ημέρα Κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ και Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος θα πρέπει πριν τη διαδικασία καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος να έχει προσκομίσει υποχρεωτικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά με σκοπό την επιβεβαίωση της ιδιότητας του ως εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας τη στιγμή εισόδου στο Πρόγραμμα[1]Τα έντυπα Ε4 και Ε3 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet