Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 2ου Κύκλου αιτήσεων

Αθήνα, 27/09/2021

 

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 2ου Κύκλου αιτήσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» (κωδικός ΟΠΣ 5003077)

ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων ενστάσεων

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, και των απορριφθέντων.