Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής 2ου Κύκλου αιτήσεων

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» (κωδικός ΟΠΣ 5003077)

ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, και των απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι  που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο  024@osetee.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.

Επισημαίνουμε, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας, καθώς και για τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησης τους και από το site του έργου (024.osetee.gr) από το μενού «Ανάκτηση αίτησης – Αναζήτηση».